Alle jaarverslagen

Cultureel erfgoed

Kunsten en Erfgoed als uitvoerder van het Cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid

Kunsten en Erfgoed staat in voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. Dit beleid wordt vorm gegeven via verschillende sporen:

  • Het ondersteunen van cultureel-erfgoedorganisaties en -spelers via erkenningen, projectsubsidies en werkingssubsidies

  • Het beschermen van belangrijke cultuurgoederen via het Topstukkendecreet en de toepassing van Europese verordeningen en internationale verdragen

  • Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed

  • Het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Cultureel erfgoed is al het waardevolle dat we overgeleverd kregen van vroeger, en ook de voorwerpen, verhalen, documenten en tradities die we doorgeven aan de huidige en volgende generaties.

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, in kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen, bedrijven en theaters.

Immaterieel cultureel erfgoed is niet tastbaar. Het kan gaan om gewoontes en gebruiken, kennis, praktijken en tradities.

In 2014 werd vanuit Kunsten en Erfgoed een bedrag van 39 miljoen euro toegekend ter ondersteuning van cultureel erfgoed.


Overzicht van de middelen in 2014

Ondersteunen – werkingssubsidies

35.143.000

Ondersteunen – projectsubsidies

1.286.500

Ondersteunen – tewerkstellingssubsidies

1.437.047

Ondersteunen - subsidies voor bovenlokale infrastructuur en depotinrichting

p.m.

Beschermen – dotatie Topstukkenfonds

569.000

Borgen

85.500

Collectie Vlaamse Gemeenschap

564.000

Totaal

39.085.047