Alle jaarverslagen

Adviescommissie Kunsten

In 2014 vergaderde de adviescommissie kunsten 8 keer. Ze had overeenkomstig haar  opdracht vooral aandacht voor afspraken en methodes die een gelijkwaardige behandeling en beoordeling bevorderen van aanvraagdossiers over de beoordelingscommissies heen. De adviescommissie was ook vertegenwoordigd op 2 overlegmomenten met de voorzitters van de beoordelingscommissies. Daar vond afstemming plaats m.b.t. de beoordeling van beursaanvragen.
Deze adviescommissie werd op 19 oktober 2013 benoemd voor maximaal 4 jaar en is bevoegd voor de kwaliteitsbeoordeling die onder het Kunstendecreet van 2004 plaatsvindt. De  beoordelingsrondes die in maart 2015 zijn gestart, zijn de allerlaatste waarin het Kunstendecreet van 2004 nog van toepassing is (voor twee aanvraagrondes van enkel projecten en beurzen). Daarom  koos de adviescommissie er in december 2014 voor om enkel nog samen te komen indien er nood is aan bewaking van het goede verloop van de advisering. Daarom komt de commissie enkel nog samen indien er een specifieke vraag gesignaleerd wordt vanuit de beoordelingscommissies, het agentschap of de minister. M.a.w. deze adviescommissie reageert enkel nog op zaken waarvoor ze bevoegd is en gevraagd wordt.
Resultaten van het overleg zijn:

  • De adviescommissie werkte op verzoek van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement samen met de sectorraad cultuur van de SARC en de beoordelingscommissie muziektheater aan een nota over de toekomst van het muziektheater in Vlaanderen.
  • De adviescommissie onderzocht in opdracht van de minister of de beoordeling van een specifiek sociaal-artistiek dossier correct verliep.
  • De adviescommissie beoordeelde het subsidiedossier van het eengemaakte kunstensteunpunt voor het jaar 2015.
  • De adviescommissie evalueerde de eigen werking in de voorbije jaren.
  • De adviescommissie bereidde op basis van haar zelfevaluatie een nota met aandachtpunten voor voor de nieuwe adviescommissie die bevoegd is voor de kwaliteitsbewaking in het nieuwe Kunstendecreet van 2013.

Voor de kwaliteitsbeoordeling van het nieuwe Kunstendecreet van 2013 is een andere adviescommissie bevoegd, die benoemd werd op 1 november 2014 en meteen actief werd.