Alle jaarverslagen

Kunst in de publieke ruimte

Kunsten en Erfgoed sensibiliseerde in 2014 verder rond kunst in publieke ruimte en kunst in opdracht. Dit gebeurde via de  verderzetting van het eenmalige project Pilootprojecten Kunst in Opdracht/Meer dan Object en via  een bevraging van een tiental diensten en organisaties binnen en buiten de overheid die werken rond dit onderwerp. Deze bevraging leidde tot een voorstel van Kunsten en Erfgoed om werk te maken van de professionalisering van het opdrachtgeverschap rond kunst in de publieke ruimte. Dit voornemen werd door de minister opgenomen in de beleidsnota 2014-2019.

Wat betreft de Pilootprojecten Kunst in Opdracht, met als ondertitel “meer dan Object”, werden in 2014 enkele belangrijke stappen gezet.

Met de Pilootprojecten Kunst in Opdracht, opgestart in 2013, werken het  team Vlaams Bouwmeester, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het Kunstenpunt samen om vijf kunstprojecten in opdracht te realiseren en hierbij te innoveren op één of meerdere vlakken: opdrachtsituatie, samenwerkingsverbanden, selectieprocedure, bemiddeling... Monitoring en kennisdeling zijn onderdeel van het traject. Het begeleidingstraject en de intensieve aansturing via een coördinator eindigt in augustus 2015, maar de uiterste realisatiedatum van de kunstwerken is pas in 2017. Kunsten en Erfgoed is vertegenwoordigd in de maandelijkse stuurgroep en neemt deel aan de wekelijkse werkgroepen.  

In maart 2014 organiseerde Kunsten en Erfgoed samen met de partners vijf provinciale infosessies voor potentiële opdrachtgevers in functie van een oproep aan kandidaatopdrachtgevers tegen eind april. Dit leidde tot 22 kandidaten, waaruit begin juni 5 kandidaten werden geselecteerd op basis van de criteria:

 • innovatief potentieel van projectvoorstel
 • voorbeeldfunctie
 • openheid naar niet-traditionele visie op kunst in de (semi-) publieke ruimte.

Er werd een zo groot mogelijke variatie aan opdrachtcontexten beoogd.

De vijf geselecteerde opdrachtcontexten zijn:

 

 • Gemeente Herzele, thema “Landschap”: Het masterplan voor de dorpskern Ressegem is aanleiding voor visievorming over de relatie kunst-natuur-landschap.
 • Stad Gent i.s.m. nv Tondelier, thema “Gentrification/meerjarenprogramma”: de Tondeliersite als aanleiding voor visievorming over de rol en kansen van een meerjarenprogramma kunst in opdracht door private partners in stadsontwikkeling.
 • Stad Genk, thema “Monument”: het Heilig Hartmonument als case voor visievorming over het omgaan met bottom-up vragen naar monumenten en herdenking.
 • Stad Aalst i.s.m. Netwerk Aalst, thema “Methodiek/Schaal”: de stedelijke transitie van de Denderzone als aanleiding voor het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel tussen stedelijke diensten en methodieken voor kunst in publieke ruimte op schaal van de projectzone.
 • Provincie Antwerpen, thema “Openbaarheid en Collectie”: De provinciale kunstcollectie als aanleiding tot visievorming over collectievorming, beheer en ontsluiting in het publieke domein.

Tegelijk met de selectie van opdrachtgevers werd een pool van geïnteresseerde kunstenaars aangelegd.

In het najaar selecteerden de opdrachtgevers in overleg met de stuurgroep de artistiek deskundigen/bemiddelaars.  Per project werden 3 deskundigen gevraagd om visietekst en plan van aanpak.

De geselecteerde bemiddelaars, die op hun beurt de kunstenaars zullen selecteren tegen begin 2015, zijn:

 • Herzele: Nils van Beel (TAAK, Nederland)
 • Gent: Danielle Van Zuijlen
 • Genk: Koen Van Synghel en Ronald Van De Sompel
 • Aalst: Arno van Roosmaelen (STROOM, Nederland)
 • Antwerpen: nog niet beslist.