Alle jaarverslagen

Subsidies voor initiatieven in de letteren

Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds voor de Letteren, en het niet-literaire segment door Kunsten en Erfgoed.
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) werd de laatste jaren een sleutelspeler om het letterenbeleid beter te integreren. Minister Schauvliege gaf in haar beleidsnota aan dat ze een meer geïntegreerd letterenbeleid wou organiseren.

In 2012 werd met het VFL een nieuwe beheersovereenkomst gesloten voor 2012-2015. Daarin krijgt – naast de afspraken rond de bestaande werking – het VFL ook een sleutelrol in een beter geïntegreerd letterenbeleid. Zo werd de bevoegdheid over Passa Porta, Het Beschrijf en het Poëziecentrum vanaf begin 2013 overgedragen aan het VFL, en worden die organisaties nu vanuit het VFL gesubsidieerd. Sinds 1 januari 2012 gold dat al voor Strip Turnhout. De subsidies voor auteurslezingen die vroeger behandeld werden door Stichting Lezen vallen sinds eind 2012 ook onder het VFL. Vanaf 2014 is ook de Stichting Lezen gesubsidieerd vanuit het VFL, net als de leesbevorderingsprojecten die tot nu vanuit het Participatiedecreet ondersteund werden.

In 2014 kreeg het VFL 5.969.000,00 euro dotatie. Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Daarvoor geeft het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.

In 2014 werden Vlaanderen en Nederland gekozen om gastland te zijn op de Frankfurter Buchmesse in 2016. De Frankfurter Buchmesse is de belangrijkste boekenbeurs ter wereld en het gastlandschap zorgt voor een enorme internationale exposure voor het Vlaamse en Nederlandse boekenlandschap. De financiering wordt 50/50 gedeeld tussen beide landen. Het VFL is voor Vlaanderen verantwoordelijk voor de organisatie. De Vlaamse Gemeenschap investeert gespreid over de periode 2014-2016 2.385.680 euro in dit gastlandschap.

Het Kunstendecreet voorziet in subsidielijnen voor periodieke en niet-periodieke publicaties, en voor vertalingen uit en naar het Nederlands.