Alle jaarverslagen

Wijziging Topstukkendecreet

In 2014 werd het Topstukkendecreet (2003, gewijzigd in 2009) geactualiseerd. Het Decreet van 25 april 2014 tot wijziging van het Topstukkendecreet verscheen in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2014. De decreetbepalingen gaan in na publicatie van het uitvoeringsbesluit bij dit decreet (midden 2015).

Voornaamste wijzigingen zijn:

  • de uitbreiding van de notie ‘topstukken’ tot alle cultuurgoederen die aan de toetsingscriteria voor een topstuk (‘zeldzaam en onmisbaar’) voldoen, ongeacht of ze wel of niet in de Topstukkenlijst staan. Om topstukken buiten Vlaanderen te brengen, is er vooraf altijd een toestemming nodig van de Vlaamse overheid. Een weigering om een topstuk buiten Vlaanderen te brengen, verplicht de Vlaamse overheid om het cultuurgoed te kopen voor een geobjectiveerde (internationale) marktprijs. De garanties die het huidige Topstukkendecreet aan de eigenaars biedt, blijven dezelfde

  • de invoering van een certificaat van ‘niet behoren tot het beschermd cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap’, door de Vlaamse overheid af te leveren op vraag van de eigenaar

  • invoering van een decretaal kader voor de aflevering van de door de Europese Unie opgelegde vergunningen om cultuurgoederen buiten de Europese Unie te brengen.