Alle jaarverslagen

Indemniteitsregeling

De Vlaamse Gemeenschap wil werk maken van een indemniteitsregeling of staatswaarborg voor bruiklenen van cultuurgoederen. Daarmee volgt de Vlaamse Gemeenschap een internationale tendens. Heel wat landen in de EU (en Canada en de Verenigde Staten) hebben al zo’n regeling waarin de overheid zich tegenover bruikleengevers garant stelt om schade aan of verlies van cultuurgoederen in bruikleen van organisatoren van tentoonstellingen in de Vlaamse Gemeenschap te vergoeden.

Eind 2012 legde Kunsten en Erfgoed een conceptnota ‘Indemniteitsregeling Vlaamse Gemeenschap’ voor aan de minister van Cultuur. Die nota werd goedgekeurd en het agentschap werd gevraagd om de nota af te werken. Doordat de door de Vlaamse overheid toegekende waarborgen hun maximum bereikt hebben, konden we hier geen vooruitgang meer boeken. Als proefproject werd eind 2013 besloten om de mogelijkheid na te gaan om een contractuele indemniteit toe te kennen voor de tentoonstelling ‘Rubens and his Legacy’, een door het KMSKA georganiseerde tentoonstelling, najaar 2014 in de Brusselse Bozar.

De Vlaamse Gemeenschap wil werk maken van een indemniteitsregeling of staatswaarborg voor bruiklenen van cultuurgoederen. Daarmee volgt de Vlaamse Gemeenschap een internationale tendens. Heel wat landen in de EU (en Canada en de Verenigde Staten) hebben al zo’n regeling waarin de overheid zich tegenover bruikleengevers garant stelt om schade aan of verlies van cultuurgoederen in bruikleen van organisatoren van tentoonstellingen in de Vlaamse Gemeenschap te vergoeden.

Als proefproject werd in 2014 nagegaan of het mogelijk was om een contractuele indemniteit toe te kennen voor de tentoonstelling ‘Sensatie en sensualiteit. Rubens and his Legacy’, een door het KMSKA, samen met BOZAR georganiseerde tentoonstelling (25 september 2014 tot 4 januari 2015). Dit bleek evenwel niet haalbaar.

Tevens werd de conceptnota ‘indemniteitsregeling Vlaamse Gemeenschap’ geactualiseerd. De geactualiseerde nota werd begin 2015 aan de minister bezorgd.