Alle jaarverslagen

Overleg met lokale overheden

In 2014 werd op verschillende momenten met de VVSG en de VVP overlegd over de verdere uitvoering van alle aspecten van het protocol van akkoord over complementair cultureel-erfgoedbeleid. Onderwerpen waren onder andere het ondersteuningsbeleid van de verschillende besturen, digitaliseringsinitiatieven en de weerslag van de beleids- en beheercyclus op het lokaal en regionaal cultureel-erfgoedbeleid.