Alle jaarverslagen

Topstukkenraad

De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed (Topstukkenraad) adviseert de Vlaamse Regering over het beleid voor cultureel erfgoed, over de toepassing van het Topstukkendecreet, over de vaststelling van de Topstukkenlijst en de toelating om fysische ingrepen op een topstuk uit te voeren.

De Raad baseert zich bij zijn voorstellen om cultuurgoederen in de Topstukkenlijst op te nemen vooral op de proeflijsten die externe onderzoekers in zijn opdracht opstellen en die focussen op specifieke thema’s. De behandeling van deze proeflijsten in de plenaire vergadering gebeurt op basis van de voorbereiding van daartoe binnen de Raad opgezette werkgroepen. In 2014 was er slechts één Raadswerkgroep actief. Op 4 februari 2014 kwam de werkgroep ‘edelsmeedkunst’ samen om nieuwe beschermingen voor te bereiden op basis van de proeflijst edelsmeedkunst.

In 2014 werd een opdracht gegeven aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium om, op basis van de eerder aangeleverde, uitgebreide proeflijst ‘textiel’, een selectief voorstel te formuleren voor opname van kerkelijk textiel in de Topstukkenlijst. Dit voorstel wordt verwacht voor najaar 2015.

Een werkbezoek aan de Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw op 4 juli leidde ertoe dat in 2015 een opdracht werd gegeven tot onderzoek van mogelijke topstukken in dit monument.

Het mandaat van de in 2009 aangestelde Raad liep af op 27 mei 2014. De Raad sloot haar mandaat af met een memorandum waarin de prioriteiten voor de volgende werkperiode (2014-2019) werden opgelijst.

Als voornaamste prioriteiten kwamen naar voor:

  • de implementatie van het nieuwe Topstukkendecreet

  • de afsluiting van een intra-Belgisch samenwerkingsakkoord voor de bescherming van het roerend cultureel erfgoed

  • het opstarten van een actief beleid, - het opstarten van een beleid, gericht op een betere bewaring en behoud van topstukken

  • een ruimere financiering van het Topstukkenfonds

  • de invoering van een vorm van vrijstelling van successierechten voor in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen

  • het invoeren van een meer performante regeling tot inbetalinggeving van kunstwerken om te voldoen aan successierechten

  • overleg met de federale regering en de andere gemeenschappen over een fiscaal flankerend beleid voor Topstukken.

Per ministerieel besluit van 25 april werd de Topstukkenraad, voor een periode van vijf jaar, als volgt opnieuw samengesteld:

  • Thomas Leysen, voorzitter
  • Leen van Dijck, ondervoorzitter
  • Sabine Taevernier, Catheline Metdepenninghen, Anne van Grevenstein-Kruse, Werner Adriaenssens, Jan Ceuleers, Gerrit Vanden Bosch, Jan Van der Stock, leden